Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υποδηλώνει ανεπιφύλακτη συμφωνία με τους όρους χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Η διαχειρίστρια ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποιαδήποτε στιγμή τους όρους χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε άλλο τι που περιέχεται στη δικτυακή τοποθεσία www.karavakas.gr αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που εκτίθενται στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ειδικότερα, επί του λογισμικού, μουσικών κομματιών, κ.λ.π., όπως και εφόσον αυτά καθίστανται διαθέσιμα προς λήψη και επισημαίνονται ως τέτοια, παραχωρείται στο χρήστη ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης στη συμφωνηθείσα έκταση ή, εφόσον δεν έχει υπάρξει σχετική συμφωνία, σε έκταση που αντιστοιχεί στον επιδιωκόμενο σκοπό από την Εταιρεία με αυτή τη διάθεση και παραχώρηση. Δεν υφίστανται άλλα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο πελάτης λαμβάνει γνώση και συμφωνεί με την αποστολή ενημερωτικού υλικού (newsletter) καθώς και την κατά περιόδους αποστολή ενημερωτικών προσφορών με email σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας. Ο πελάτης εφόσον το επιθυμεί, μπορεί όποτε το επιθυμεί, να διαγραφεί από την λίστα αποστολής ενημερωτικού υλικού, ή εκ των προτέρων να ενημερώσει την εταιρία ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικό υλικό. Ανέκαθεν, η εταιρία ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ παρέχει δυνατότητα δωρεάν και εύκολης διαγραφής σε κάθε μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή, το email του πελάτη διατηρείται για λόγους εξυπηρέτησης της παραγγελίας, και υπάρχει δυνατότητα διαγραφής του ανά πάσα στιγμή, εφόσον το ζητήσει ο πελάτης. To email του πελάτη δεν μεταβιβάζεται σε τρίτες εταιρίες, παρά μόνο στην πλατφόρμα αποστολής ενημερωτικών και email, ιδιοκτησίας εταιρίας που είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Οι σύνδεσμοι που βρίσκονται στο www.karavakas.gr πιθανόν να μεταφέρουν τον χρήστη εκτός του δικτύου της σε ιστοσελίδες που δεν ελέγχονται με οποιονδήποτε τρόπο από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, τις μεταδόσεις, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στις ιστοσελίδες αυτές. Δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων. Οι διαδικτυακοί τόποι, στους οποίους παραπέμπει άμεσα μέσω εξωτερικών συνδέσμων, επιλέγονται από την Εταιρεία με τη δέουσα προσοχή πριν την ανάρτηση του εκάστοτε συνδέσμου. Εν τούτοις, η Εταιρεία δεν ασκεί ουδεμία επιρροή σε μεταγενέστερες αλλαγές στους άμεσα συνδεδεμένους διαδικτυακούς τόπους, καθώς και σε περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων τρίτων παροχών. Ως εκ τούτου αποστασιοποιείται η Εταιρεία ρητώς από μεταγενέστερες αλλαγές άμεσα συνδεδεμένων διαδικτυακών τόπων, από περιεχόμενα επακόλουθων διαδικτυακών τόπων και τους παρόχους τους.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και, υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτή ή οποιοδήποτε στοιχείο, πληροφορία ή άλλο τι εκτίθεται ή πηγάζει ή συνθέτει αυτή, εμπιστευτικού ή μη, κεκρυμμένου ή φανερού χαρακτήρα, με κανένα τρόπο –ενδεικτικά με δημοσίευση, επέμβαση, (ανά) μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λ.π.- για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ή θα προκαλούσαν προσβολή, ζημία ή βλάβη περιουσιακών ή άλλων αγαθών ή δικαιωμάτων της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θα αποτελούσαν παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν σε υλικές ζημίες ή/και βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Επιφυλάσσεται η Εταιρεία ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή στο σύνολο, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης χωρίς προειδοποίηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ).

Διαθεσιμότητα & Αποστολές Προϊόντων
Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στους καταλόγους του www.karavakas.gr υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την διαθεσιμότητα της αποθήκης μας.
Επεξήγηση λεκτικών διαθεσιμότητας:

Διαθέσιμο/1-3 ημέρες
Παράδοση σε 1-3 ημέρες: Αφορά προϊόντα τα οποία είναι άμεσα διαθέσιμα και παραδίδονται στο χώρο του πελάτη.

4-7 ημέρες
Παράδοση σε 4-7 ημέρες: Αφορά προϊόντα τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στο κατάστημα, αλλά για παράδειγμα δείχνουν να είναι διαθέσιμα στον προμηθευτή και παραδίδονται στο χώρο του πελάτη

Κατόπιν Παραγγελίας
Κατόπιν Παραγγελίας - Παράδοση έως 30 ημέρες: Αφορά σε προϊόντα τα οποία δεν υπάρχουν σε απόθεμα στο κατάστημα ή σε αποθήκη προμηθευτή και παραδίδονται στον χώρο του πελάτη σε διάστημα έως και 30 ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Εξαντλήθηκε
Αφορά προϊόντα τα οποία έχουν εξαντληθεί προσωρινά ή και οριστικά από τις αποθήκες μας ή και του προμηθευτή και δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση.

Εάν ενδιαφέρεστε για προϊόν/τα που η διαθεσιμότητα τους είναι Κατόπιν Παραγγελίας ή Εξαντλήθηκε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα για πρόσθετες πληροφορίες.
Ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων, για Δυσπρόσιτες Περιοχές, μπορεί να είναι διαφορετικός από τη διαθεσιμότητα του καταστήματος.

*Σε περιπτώσεις χαμηλού ύψους αποθέματος, το κατάστημα μας διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει κάποια παραγγελία ή μέρος αυτής, εφόσον η διαθεσιμότητα σε σχέση με την ζήτηση αποδειχτεί ανεπαρκής. Στην περίπτωση αυτή θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. Η τελική επιβεβαίωση διαθεσιμότητας πραγματοποιείται κατά την επεξεργασία της παραγγελίας και την συλλογή των προϊόντων.

Αποστολές
Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός της εδαφικής επικράτειας του Ελληνικού Κράτους. Οι παραγγελίες των προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την ένδειξη «Διαθέσιμο» εκτελούνται και τα προϊόντα παραδίδονται εντός τριών(3) εργάσιμων ημερών στις περιοχές Αττικής -Θεσσαλονίκης και Λάρισας,  από την αποδοχή της κάθε παραγγελίας από την Εταιρεία μας, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. Η παράδοση των προϊόντων με ένδειξη «Διαθέσιμο» σε περιοχές που δεν ανήκουν στις προ αναφερθείσες γίνονται εντός εφτά (7) εργάσιμων ημερών. Κατ’ εξαίρεσιν, σε περιπτώσεις αποστολής προϊόντων σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές (ακριτικές ή νησιωτικές περιοχές), η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Οι παραγγελίες που περιλαμβάνουν προϊόντα σε παραγγελία από προμηθευτές (με την ένδειξη«Κατόπιν παραγγελίας») μπορεί να παραδοθούν έως και 30ημερες μετά την αποδοχή τους.

Κόστος μεταφορικών
Το κόστος μεταφοράς της παραγγελίας σας σχετίζεται με την κατηγορία των προϊόντων που έχετε επιλέξει, όσων αφορά τον όγκο και το βάρος τους, καθώς και τον τρόπο μεταφοράς και το σημείο στο οποίο θα παραδοθούν τα προϊόντα.

Για αποστολές προϊόντων με μικρό όγκο και βάρος:

COURIER - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ

Με αυτή την επιλογή η παραγγελία σας θα αποσταλεί με Γενική Ταχυδρομική.
Το ακριβές κόστος μεταφοράς θα σας το εμφανίσει στο καλάθι πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για αποστολές προϊόντων με μεγάλο όγκο:

Τα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση την οποία θα έχει ορίσει ο εκάστοτε πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η Εταιρεία συνεργάζεται με υπηρεσίες μεταφορέων προκειμένου να εξασφαλίσει την ασφαλή και γρήγορη αποστολή των προϊόντων. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τους πελάτες της Εταιρείας.
Η Εταιρεία μας, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αποστολής των προϊόντων στους πελάτες της εντός του λογικού χρόνου.
Η παράδοση των προϊόντων γίνεται επί πεζοδρομίου. Για παραδόσεις σε όροφο μέσω σκάλας ή ανυψωτικού γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο τμήμα της μεταφορικής εταιρίας μας με έξτρα χρέωση.
Κάποια προιόντα παραδίδονται με Δελτίο Αποστολής το οποίο τιμολογείται μέσα στις επόμενες 30 ημέρες και αποστέλλεται ταχυδρομικώς.
Η κίνηση αυτή προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία.
Τα προϊόντα τα μεταφέρουμε σε μεταφορικές δωρεάν.

Επιστροφές
Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για  ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα.
Σε περίπτωση που στις παραδιδόμενες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών (DOA) με δυνατότητα αντικατάστασής του με δικά μας έξοδα αποστολής ή επιστροφής των χρημάτων σας.
Για την επιστροφή του προϊόντος, αυτό θα πρέπει:
•    Nα μην είναι κατεστραμμένο
•    Να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα/εξαρτήματα τα οποία το συνόδευαν
•    Πλήρη τη συσκευασία του.
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Προμηθεύτρια Εταιρεία για επιβεβαίωση του ελαττωματικού προϊόντος και σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστροφή του αντιτίμου της παραγγελίας, αυτή γίνεται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών και πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την παραγγελία (π.χ μετρητά ή πίστωση στην πιστωτική σας κάρτα.)

Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Από την υποβολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας, o πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.
Η υπαναχώρηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να έχει συγκεκριμένη αιτιολογία και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άθικτη κατάσταση. Εαν το προϊόν αποσυσκευαστεί δεν επιστρέφεται.
Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, εφόσον ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά.
Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία αποδίδει το τίμημα που εισέπραξε για την εν λόγω παραγγελία με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε πραγματοποιηθεί η παραγγελία. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

To Δικαίωμα Υπαναχώρησης Δεν εφαρμόζεται:

•    Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί.
•    Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχετε ορίσει εσείς ως αγοραστής ή σύμφωνα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις και προσωπικές εξατομικεύσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή. Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα τα οποία εξατομικεύονται με την καταχώριση της συσκευής (registration) από εσάς μετά από την παράδοσή τους σε εσάς εμπίπτουν στην εξαίρεση από την υπαναχώρηση,
•    Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή μόλις αποσφραγιστούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή στο Κατάστημα

Με αυτή την επιλογή μπορείτε να επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα μας, και να επιλέξετε επιτόπου τον επιθυμητό Τρόπο Πληρωμής.

Αντικαταβολή
Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας. Η πληρωμή με αντικαταβολή εφαρμόζεται μόνο για παραγγελίες που θα αποσταλούν με courier και όχι με μεταφορική εταιρεία.
*Για παραγγελίες όπου η συνολική αξίας της συναλλαγής είναι άνω των 500€, η εξόφληση γίνεται, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας μέσω Πιστωτικής/Χρεωστικής/Προπληρωμένης Κάρτας ή μέσω Κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό.
Πληρωμή με αντικαταβολή Δεν Υποστηρίζεται σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.

Πιστωτική, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτα
Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, Diners και American Express. Επιπλέον σας δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε χρεωστικές κάρτες και προπληρωμένες που έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένη ελληνική ή αλλοδαπή τράπεζα και αποδέχεται η εταιρεία μας.Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υποστηρίζονται Έντοκες ή Άτοκες δόσεις από Πιστωτικές κάρτες (Credit Cards) που φέρουν την ένδειξη MasterCard ή Visa
Το σύστημα συναλλαγών Δεν υποστηρίζει δόσεις (έντοκες ή άτοκες) με κάρτες: Mε την ένδειξη Diners - American Express και πιστωτικές κάρτες που έχουν εκδοθεί από την CitiBank.
Χρεωστικές ή Προπληρωμένες κάρτες, Δεν υποστηρίζουν δόσεις . Η χρέωση σε αυτή την περίπτωση γίνεται μόνο με εφάπαξ πληρωμή.
Tο site της επιχείρησης υποστηρίζει και προστατεύεται από τις υπηρεσίες πιστοποίησης κατόχων κάρτας «Verified by Visa» (για συναλλαγές με κάρτα Visa) και «Mastercard SecureCode» (για συναλλαγές με κάρτες Mastercard και Maestro).Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό - eBanking
Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας διευκολύνει για την κατάθεση του ποσού της παραγγελίας σας. Στο καταθετήριο της τράπεζας θα πρέπει να αναγράψετε το πλήρες Ονοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Παραγγελίας.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Αρ. Λογαριασμού

ΙΒΑΝ

EUROBANK

0026 0023 54 0200792935

GR9502600230000540200792935

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

397/407156-59

GR2601103970000039740715659

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

5609083761655

GR8501726090005609083761655

ALPHA BANK

306.00.2002.006901

GR7101403060306002002006901

Όνομα Δικαιούχου: ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ Η. ΧΡΗΣΤΟΣ
Για την ταχύτερη εκτέλεση της παραγγελίας σας μπορείτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό της συναλλαγής με τους εξής τρόπους:
•    Επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2410 256132
•    Μέσω e-mail στο admin@karavakas.gr
Παραγγελίες όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, θα ακυρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Πολιτική Εμπιστευτικότητας

Α. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθεί με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ιδιαίτερα του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»). Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η Επιχείρησή μας προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου μας καθώς και για τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας οι χρήστες λαμβάνουν γνώση και αποδέχονται την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθεί.
2.    Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον παρόντα ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ενώ άλλοι ιστότοποι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διέπονται από διαφορετική Πολιτική. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, εντούτοις η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.
3.    Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.
4.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει τη παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ως άνω ιστότοπο.
5.    Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί ως έχουν στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

Β. Αρχές Επεξεργασίας
1.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά των χρηστών και ανάγει την προστασία της ιδιωτικότητας σε προτεραιότητά της. Στα πλαίσια αυτά κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές αρχές :
•    Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρείται πλήρης διαφάνεια απέναντι στους χρήστες σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα.
•    Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
•    Τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο
•    Καταβάλλονται εύλογες προσπάθειες και με τη συνδρομή των χρηστών, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.
•    Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή των χρηστών μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.
•    Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.
•    Τα προσωπικά δεδομένα δεν τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.
•    Δεν υπάρχει υποχρέωση για την παροχή προσωπικών δεδομένων και δεν υφίστανται ενδεχόμενες συνέπειες από την μη παροχή αυτών, ωστόσο ενδέχεται να είναι αδύνατη η παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο. Περαιτέρω, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
•    Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη συναίνεση των χρηστών, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή πηγάζει από έννομες υποχρεώσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
•    Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το ΓΚΠΔ
•    Εν γένει τηρείται στο ακέραιο η κείμενη νομοθεσία και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Γ. Είδη Δεδομένων
1.    Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, τα οποία επεξεργάζεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εξαρτώνται από τα τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ιστοτόπου, όπως περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και (γ) την υποβολή στοιχείων μέσω της εφαρμογής, συλλέγει προσωπικά δεδομένα.
2.    Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνει συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
3.    Η Επιχείρηση δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται διαμέσου του Ιστοτόπου, όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών.
4.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα χρηστών – πελατών της. Σε περίπτωση που γίνεται σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στον ιστότοπο, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
5.    Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να απέχουν από την ανάρτηση οποιουδήποτε προσωπικού δεδομένου, το οποίο δεν απαιτείται ρητώς από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα, υπό (Γ), όρο, και σε κάθε περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την ανάρτηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό τους ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί στους χρήστες ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή / και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις εκείνων κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

Δ. Σκοποί Επεξεργασίας
1.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η ίδια ή/και μέσω τρίτων νόμιμα εξουσιοδοτημένων από αυτήν προσώπων, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσει ο κάθε συμμετέχων μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής. Σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά:
2.    ο έλεγχος της επιλεξιμότητας για τα αναρτημένα προγράμματα ΕΣΠΑ, μέσω των συνεργαζόμενων τρίτων φυσικών και νομικών προσώπων, και τα δεδομένα που θα ζητηθεί να υποβάλλει ο κάθε συμμετέχων θα είναι ανάλογα και επαρκή για τον σκοπό αυτό και
3.    η διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
2.    Η συμπλήρωση και η αποστολή της φόρμας συμμετοχής συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση των ενδιαφερομένων κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αποκλειστικά για τους ανωτέρω σκοπούς.
3.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

Ε. Συναίνεση
1.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσης των χρηστών του ιστοτόπου για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω υπό Δ.
2.    Ο χρήστης παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς με ηλεκτρονική δήλωση κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η συναίνεση αυτή δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική υποχρέωση ή απαίτηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη σύναψη σύμβασης.
3.    Στα πλαίσια αυτά, με την επιγραμμική (online) από μέρους του χρήστη συμπλήρωση του σχετικού πεδίου, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι επιθυμεί και ότι παρέχει τη συναίνεσή του για τους παραπάνω σκοπούς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πολιτικής. Η παραπάνω συναίνεση παρέχεται με τους ακόλουθους τρόπους :
◦    Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού
◦    Κατά τη συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων μέσω της εφαρμογής
◦    Κατά την απάντηση διαδραστικών ερωτήσεων της εφαρμογής που αποσκοπούν στη συλλογή των απαραίτητων εκείνων πληροφοριών για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του χρήστη
4.    Ο χρήστης ανακαλεί τη συναίνεσή του ελεύθερα ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση προ της ανάκλησής της.

ΣΤ. Τρίτοι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων
1.    Τα προσωπικά δεδομένα θα επιτρέπεται να διαβιβασθούν μόνον, στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας σε συγκεκριμένους αποδέκτες οι οποίοι είναι οι υπάλληλοι, προστηθέντες και εν γένει συνεργάτες καθώς και τρίτες συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις, για τις ανάγκες του ελέγχου επιλεξιμότητας, της δημοσιότητας της ενέργειας ή της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς αυτούς. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για τους ανωτέρω σκοπούς. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των ενδιαφερομένων, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής.
2.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ελέγχου και αξιολόγησης κατά την επιλογή των συμβούλων προς τους οποίους διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των ενδιαφερομένων. Μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και κάθε τρίτου συμβαλλόμενου υπάρχει έγγραφη συμφωνία, με βάση την οποία η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους διεξάγεται υπό τον έλεγχό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και μόνον κατ’ εντολή της και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
3.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην διαβιβάσει τα δεδομένα του ενδιαφερομένου σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, παρά μόνον εφόσον αυτό αφορά τους σκοπούς επεξεργασίας που παραπάνω αναφέρονται και με βάση τους όρους διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων που προεκτέθηκαν. Επίσης θα λάβει μέριμνα ώστε οι αποδέκτες των δεδομένων αυτών να δεσμευθούν ώστε να τηρήσουν τον απόρρητο χαρακτήρα τους και να μην τα διαβιβάσουν περαιτέρω με ρητή δέσμευσή τους. Σε περίπτωση παράβασης τέτοιας υποχρέωσης εκ μέρους τρίτων και προσβολής των δικαιωμάτων του ενδιαφερομένου επί των δεδομένων, αυτός διατηρεί κάθε νόμιμη αξίωσή του έναντι των τρίτων.

Ζ. Απόρρητο και ασφάλεια
1.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
2.    Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
3.    Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητας τους.

Η. Δικαιώματα
1.    Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τους χρήστες για τα ακόλουθα δικαιώματά τους:
◦    Να ζητήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες και να λάβουν αντίγραφο αυτών.
◦    Να ζητήσουν τη διόρθωση τυχόν ανακριβών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών τους δεδομένων.
◦    Να ζητήσουν την διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.
◦    Να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
◦    Να ζητήσουν τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).
◦    Να εναντιωθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
◦    Να μην υποβάλλονται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τους αφορούν ή τους επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
2.    Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς με ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
3.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής του χρήστη, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.
4.    Εάν κάποιο αίτημα δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα, είτε (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημα.
5.    Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων χρηστών, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να τους ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
6.    Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.
7.    Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματα των χρηστών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει ότι αυτοί έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

Θ. Λοιποί όροι
1.    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των στοιχείων ενός ενδιαφερομένου αποτύχει ή καθυστερήσει ή τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.
2.    Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που περιέχονται στον ιστότοπο και απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει αυτών με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.
3.    Οι παρόντες όροι δεσμεύουν όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες της εφαρμογής και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες παραβλέψουν ή αγνοήσουν μέρος ή το σύνολο αυτών από υπαιτιότητά τους καθόσον συνεχίσουν να τους δεσμεύουν. Κάθε ζημία που τυχόν θα υποστεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την παράβλεψη ή την παράβαση των όρων αυτών θα αποκαθίσταται υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλήρως.

Στοιχεία Επιχείρησης – Επικοινωνία
14.1. Τα στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ έχουν ως ακολούθως:
Εμπορική Επωνυμία : ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ
Έδρα : 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42. ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41223
ΑΦΜ : 122008675
ΔΟΥ : Α’ ΛΑΡΙΣΑΣ
14.2. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε προς την Επιχείρησή μας στα ακόλουθα στοιχεία :
-    Μέσω επιστολής στη διεύθυνση:28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 42. ΛΑΡΙΣΑ, Τ.Κ. 41223
-    - Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@karavakas.gr
- Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στο: 2410256132

Πολιτική για Cookies
 
Τι είναι τα Cookies;
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και ο ιστότοπος της Εταιρείας ΧΡΗΣΤΟΣ Η. ΚΑΡΑΒΑΚΑΣ χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για να «θυμούνται», όταν ο υπολογιστής ή η συσκευή σας έχει πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων μας και για να σας βοηθήσουμε να ψωνίζετε online. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται σε εσάς, τόσο στις ιστοσελίδες μας όσο και σε άλλους ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 
Τι πληροφορίες συλλέγουν τα Cookies;
Ορισμένα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά, όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο  από τον ίδιο υπολογιστή ή συσκευή. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις προβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα που αγοράσατε και τη περιήγηση σας στον ιστότοπο. Δεν χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή ή την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με το όνομα, τη διεύθυνση ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας σας. Η Εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να παρακολουθεί την περιήγηση και την αγοραστική σας συμπεριφορά.
 
Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα Cookies;
Οι κύριοι στόχοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα cookies είναι:
•    για τεχνικούς σκοπούς απαραίτητους για την αποτελεσματική λειτουργία των ιστοσελίδων μας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις online συναλλαγές και την πλοήγηση σας στον ιστότοπο
•    για προώθηση διαφημιστικών  μηνυμάτων ή στοχευμένες ενέργειες
•    για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα πρότυπα περιήγησης και αγορών σας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της επιτυχίας μίας καμπάνιας ή ενός διαγωνισμού κ.λ.π.